Page 24 - falcken

Basic HTML Version

Efter udbetaling af en forsikringssum ved kri-
tisk sygdom, bortfalder dækningen for kritisk
sygdom.
Hvad er gruppelivsforsikring?
Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring
uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring -
hvor forsikringssummen alene udbetales ved
din død, så længe du er omfattet af forsikrin-
gen. Det er uden betydning om døden skyldes
ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over
hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dæk-
ker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i
krig, oprør eller lignende.
Hvem tilfalder forsikringssummen?
Ved din død sker udbetalingen til dine nærme-
ste pårørende. Det vil sige ægtefællen/samle-
ver* eller hvis en sådan ikke efterlades, livsar-
vinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du
hverken ægtefælle/samlever eller livsarvin-
ger, udbetaler vi forsikringssummen til arvin-
ger, ifølge testamente eller arveloven.
*Samlever skal leve sammen med forsikrede
på fælles bopæl og vente, have eller have haft
et barn sammen med forsikrede eller have le-
vet sammen med forsikrede i et ægteskabslig-
nende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2
år før dødsfaldet.
Børnesummer for umyndige fællesbørn, som
har ophold i dit hjem hos din ægtefælle, udbe-
taler vi til ægtefællen. I andre tilfælde tilfal-
der summen dit barn.
Ægtefællesummen tilfalder dig, subsidiært
dine nærmeste pårørende. Ved udbetaling af
ægtefællesummen sidestiller vi papirløse
samlivsforhold med ægteskab under følgende
betingelser:
Det samlevende par skal uafbrudt i de sidste to
år forud for en af parternes død have haft fæl-
les folkeregisternoteret adresse, og parret
skal uafbrudt i de sidste to år forud for dødsfal-
det have levet i et ægteskabslignende forhold,
uden at der i dette tidsrum har været ægte-
skabshindring efter lovgivningens regler.
Summen ved kritisk sygdom udbetaler vi til dig.
Indsættelse af særlig begunstiget
Du har ret til at indsætte andre end ”nærmeste
pårørende” som begunstigede. Det skal ske
skriftligt til FG. Ændringer i personlige for-
hold eller familie kan gøre det nødvendigt at
ændre begunstigelsen.
Boafgift
FG skal tilbageholde følgende boafgift af for-
sikringssummen:
0% - ægtefælle/registreret
partner
15% - børn, forældre samt personer, som har
haft fælles folkeregisteradresse de sidste 2
år før dødsfaldet, og samlever, der har/har
haft eller venter barn med forsikrede
36,25%
- alle andre
Skatter og afgifter
Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensi-
onsbeskatningslovens regler.
Forsikringssummenervedudbetalingfritaget for
indkomstskat og 40% Beskatningsform: »Skat-
tekode5 - Livsforsikring uden fradragsret«.
Udbetaling af forsikringssum
Anmeldelse af skader sker til Falck’s Persona-
leforening, som underretter FG.
Forsikringens ophør
Dækningen ophører ved udgangen af den må-
ned, hvor du fratræder din stilling, dog senest
ved udgangen af den måned, hvor dækningen
ifølge gruppelivsaftalen ophører.
Præmiefritagelse ved sygdom/ulykkestilfæl-
de
Udtræder du af aftalen på grund af mindst 2/3
arbejdsudygtighed som følge af sygdom eller
ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dæk-
ning i indtil 3 år. Henvendelse om præmiefrita-
gelse sker til FG.
Individuel forsikring
Udtræder du af gruppelivsaftalen inden opnået
udløbsalder, kan du tegne en individuel forsik-
ring med max. samme dødsfaldsdækning og
samme udløbsalder som gruppelivsforsikrin-
gen. Det sker uden at afgive helbredsoplysnin-
ger men til individuel præmie – altså ikke til den
lave gruppelivspræmie. Forsikringen har alene
interesse, hvis helbredsforhold ikke tillader
tegning af forsikring til normal præmie. Hvis du
ønsker en individuel forsikring, skal du inden 3
måneder fra udtrædelsen kontakte FG.
Præmie
Præmien for gruppelivsforsikringen fastsæt-
tes for et år ad gangen på grundlag af gruppens
aldersmæssige sammensætning.
Præmien, der kan være reduceret med bonus,
betales via Falck’s Personaleforening.
Orlov
Gruppemedlemmer, der går på orlov, som ikke
er af erhvervsmæssig karakter, kan forblive i
gruppelivs-ordningen i max. et år, forudsat at
der fortsat betales præmie for de pågældende.
Retsgrundlag
Dansk rets almindelige bestemmelser om for-
sikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt
gælder så længe lovgivningen ikke er fraveget
ved bestemmelser i gruppelivsaftalen.
Forsikringenkan ikkeafhændeseller pantsættes.
Opsigelse
Såvel Falck’s Personaleforening som FG kan
opsige gruppelivsaftalen med 3 måneders var-
sel til udgangen af et kalenderår.
Klageadgang
Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring på
en blanket, som du får hos FG. Når du indleve-
rer klagen, skal du betale et gebyr, som du får
igen, hvis du får helt eller delvis medhold. Kla-
genævnets adresse er: Ankenævnet for For-
sikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 Køben-
havn V, Tlf. 33 15 89 00.
Gyldighed
Denne forsikringsoversigt er gældende fra
den 1. januar 2008 og indtil ny udgives.
Ønsker du yderligere oplysninger,
ring da til:
FORENEDE GRUPPELIV
Krumtappen 4 · Postboks 442
2500 Valby
Telefon 39 16 78 00 · Fax 39 16 78 01
Internet-homepage:
http://www.fg.dk
· E-mail:
fg@fg.dk
03/08
fri dødsfaldsdækning og kritisk sygdom i
indtil 3 år. H nvendelse om præmiefritag-
else rettes til Falck´s Personaleforening.
Individuel forsikring
Ophører dit ansættelsesforhold, kan du
tegne en individuel forsikring med max.
samm forsikringssum og løbetid som grup-
pelivsforsikringen (kun dødsfaldssum). Det
sker uden at afgive helbredsoplysninger.
Forsikringen har alene interesse, hvis hel-
bredsforhold ikke tillader tegning af forsik-
ring til normal præmie. Hvis du ønsker en
individuel forsikring, skal du inden 2 måne-
der fra fratrædelsen kont kte FG.
Præmie
Præmi n for gruppeliv forsikring fastsæt-
tes for et år ad gangen på grundlag af
gruppens aldersmæssige sammensætning.
Præmien betales af Falcks
Personaleforening.
Orlov
Gruppemedlemmer, der går på orlov, som
ikke er af erhvervsmæssig karakter, kan
forblive i gruppelivsordni gen i max. et år,
forudsat at der fortsat betales præmie for
de pågældende.
R tsgrundlag
Dansk rets almindelige bestemmelser om
forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i
øvrigt gælder så længe denne lovgivning
ikke er fraveget ved bestemmelser i grup-
pelivsaftalen. Forsikringen kan ikke afhæn-
des eller pantsættes.
Opsigelse
Såvel Falcks Personaleforening som FG kan
opsige gruppelivsaftalen med 3 måneders
varsel til udgangen af et kalenderår.
Klageadgang
Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring
på en blan t, som du får hos FG. Når du
indleverer klagen, skal du betale et gebyr,
som du får igen, hvis du får helt eller delvis
medhold. Klagenævnets adresse er:
Ankenævnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V,
Tlf. 33 15 89 00.
Gyldighed
Denne forsikringsoversigt er gældende fra
den 1. januar 2006 og indtil ny udgives.
Ønsker du yderligere oplysninger, ring da til
FORENEDE GRUPPELIV
Strandboulevarden 122 - Postbox 844 -
2100 København Ø
Telefon 39 16 78 00 - Fax 39 16 78 01
Falcks Personaleforening
Købekortet skal
bruges når du
henvender dig
personligt i en
af leverandør
butikkerne.
personaleblad_01_2007 17/01/07 9:46 Side 24
Lotte
Kielberg
Allan
Sørensen
Eva
Dalsbo
Julie
Alexandersen
Rugårdsvej 20 • 5000 Odense C • Tlf: 66 19 20 45 • Fax: 66 19 20 43 • www.falckpf.dk
Arbejdsopgaver i sekretariatet:
Feriehusudlejning • Tilskud til kiropraktor/fysioterapeut m.m. • Gruppelivsordning •
Fratrædelse • Gaver til jubilæer, fødselsdage, bryllup m.v. • Fordeling af velfærdsmidler • Guiden • Lommekalenderen •
Ferieavisen • Rabataftaler • Generalforsamling/årsfest • Begravelseshjælp
Kontortid
Mandag-fredag
kl. 9.00-14.00, -
men telefax og
telefonsvarer tager
imod hele døgnet.
E-mail: fp@falckpf.dk
Medarbejdere
Magasinpost-MMP
ID-nr. 42462