Page 23 - falcken

Basic HTML Version

Fhv. Redder
Orla Christensen Horsens
65 år 3. august 2012
Fhv. Redningsfører
Freddy B. Hågen Larsen Herlev
70 år 5. august 2012
Fhv. P-Vognsredder
Kirsten Olsen Kalundborg
65 år 5. august 2012
Fhv. Redder
Jørgen E Rasmussen Tommerup
65 år 5. august 2012
Fhv. Vagtmester
Leif Yde Brønderslev
70 år 7. august 2012
Fhv. P-vognsredder
Bodil Zachariassen Holbæk
70 år 9. august 2012
Fhv. Fuldmægtig
Knud Kristensen År hus C
80 år 10. august 2012
Fhv. Vagtmester
Poul Landtved Odense N
70 år 11. august 2012
Fhv. Driftschef
Arne Rheinholdt Suhr Store Heddinge
70 år 12. august 2012
Fhv. D-brandmand
Carsten Henriksen Haslev
65 år 13. august 2012
Fhv. Brandstationsleder
John Bilde Sindal
70 år 14. august 2012
Fhv. Materielchef
John Assentorp Glostrup
70 år 14. august 2012
Fhv. P-Vognsredder
John Herman Ahrentzen Borre
70 år 15. august 2012
Fhv. Kontorassistent
Esther Svendsen Aalborg SV
70 år 8/18/2012
Fhv. Brandmand
Laurits Hansen Rønde
85 år 19. august 2012
Fhv. Erhvervskonsulent
Leif Sørensen Randers
65 år 19. august 2012
Fhv. P-vognsredder
Ragnhild Lønborg Jensen Hillerød
75 år 20. august 2012
Fhv. Brandmand
Aage Bang Andersen Ulfborg
70 år 24. august 2012
Fhv. Brandmand
Karl Kristian Jensen Kjellerup
70 år 24. august 2012
Fhv. Redningsfører
Knud Olaf Billenstein Assens
75 år 25. august 2012
Fhv. P-Vognsredder
Jørn Gøransson Odense V
70 år 27. august 2012
Gruppelivsaftalenr. 66035er indgåetmel-
lem Falck’s Personaleforening og FG.
Gruppelivsaftalen omfatter bortset fra
deltidsbrandmænd, samtlige medarbej-
dere i Falck A/S og datterselskaber, med-
mindre andet er aftalt, der indtræder i
Falck’s Personaleforening efter 1. sep-
tember 1990. Endvidere forsikres alle an-
satte i Falck’s Personaleforening. I alle til-
fælde gælder, at de pågældende ved
optagelse i forsikringen er fuldt arbejds-
dygtige.
Ved optagelse senere end ansættelses-
tidspunktet, skal både medarbejder og
dennes ægtefælle/samlever afgive til-
fredsstillende helbredsoplysninger.
Gruppemedlemmer, der direkte overgår
til førtidspension eller efterløn, samt
ansatte over 55 år, der fratræder Falck
koncernens selskaber og kan dokumen-
tere, at de ikke har erhvervsmæssigt ar-
bejde, kan ifølge vedtægter for Falck’s
Personaleforening forblive i gruppelivs-
ordningen forudsat, at der fortsat beta-
les præmie for de pågældende. Medlem-
met meddeler personalet i Falck’s
Personaleforening ønsket herom, hvor-
efter Falck’s Personaleforening frem-
sender giroindbetalingskort til medlem-
met til indbetaling af præmie. Denne
oversigt er et uddrag af gruppelivsafta-
len og de tilhørende forsikringsbetingel-
ser. Ved uoverensstemmelser er gruppe-
livsaftalen gældende.
Forsikringssummer
Dødsfaldsdækning:
Ved dødsfald før udgangen af den må-
ned, hvor du fylder 67 år, udbetaler vi en
forsikringssum på 385.560 kr.
Børnesum:
Efterlader du ved din død børn under 21
år, udbetaler vi yderligere 38.556 kr. for
hvert barn.
Ægtefælledækning:
Dør din ægtefælle, mens du er/var om-
fattet af forsikringen, udbetaler vi en
forsikringssum på 242.760 kr.
Forsikringsoversigt for Falck’s personaleforening
Visse kritiske sygdomme:
Hvis du inden udgangen af den måned,
hvor du fylder 67 år, får en dækningsbe-
rettiget kritisk sygdom, udbetaler vi en
forsikringssum på 53.543 kr.
De kritiske sygdomme og diagnosekra-
vene fremgår af de særlige forsikrings-
betingelser – se
www.fg.dk
. De kritiske
sygdomme er: Ondartede kræftformer,
blodprop i hjertet, by-pass operation/
ballonudvidelse, hjerteklapkirurgi, hjer-
neblødning eller blodprop i hjernen,
sækformet udvidelse af hjernens puls-
årer, visse godartede svulster i hjerne og
rygmarv, dissemineret sklerose, amyo-
trofisk lateralsklerose (ALS), muskel-
svind, HIV infektion som følge af blod-
transfusion
eller
arbejdsbetinget
smitte, AIDS, nyresvigt, større organ-
transplantationer (hjerte, lunge og le-
ver), Parkinsons sygdom*, blindhed*,
døvhed*, Aorta sygdom* (sygdom i ho-
vedpulsåren), følger efter hjerne- eller
hjernehindebetændelse*, følger efter
Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet
efter flåtbid* samt større forbrændin-
ger (ambustio) af 3. grad*.
De *markerede diagnoser er tilføjet ef-
ter 31.12.2001. Præcis ikrafttrædel-
sesdato for disse kan ses på www.fg.dk.
Vi fratrækker den udbetalte forsik-
ringssum i en eventuel senere forfalden
dødsfaldsdækning, hvis du dør inden 3
måneder efter, at diagnosen ved kritisk
sygdom er stillet.
Retten til udbetaling af sum ved kritisk
sygdom bortfalder ved gruppemedlem-
mets død.
Forsikringsdækningen omfatter ikke de
kritiske sygdomme, som du har fået diag-
nosticeret eller modtaget behandling for
inden forsikringstidens begyndelse (det
er diagnose-tidspunktet, der er afgøren-
de og ikke det tidspunkt, du får kendskab
til diagnosen). For kræft gælder dog, at
hvis du inden forsikringstidens begyn-
delse har fået diagnosticeret kræft, og
der er gået mindst 10 år siden kræftdiag-
nosen blev stillet, vil der være ret til ud-
betaling, hvis der atter diagnosticeres en
kræftsygdom. Det er en forudsætning, at
der ikke er konstateret tilbagefald (reci-
div) i nævnte periode.
Såfremt du inden forsikringstiden har
fået stillet diagnosen blodprop i hjertet
eller bypassoperation/ballonudvidelse
er du ikke omfattet af nogen af disse
diagnoser.
Er du konstateret HIV-positiv inden for-
sikringstiden, er du ikke dækket af HIV
og AIDS-diagnoserne.
FALCKEN · 23