Page 3 - falcken

Basic HTML Version

Camilla Torsell, Sverige: Jeg er ambulan-
cesygeplejerske ved Falck i Skåne og har
været ansat i to et halvt år ved Falck. I
Sverige bruger vi specialuddannede sy-
geplejersker i ambulancen og jeg er me-
get glad for jobbet.
Inden for Falck kan
det være svært for
mig at uddanne mig
videre i ambulance-
tjenesten, men jeg
har da planer om
dygtiggøre mig –
senere.
Sådan gør vi
Andreas Aschwer, Hamm i Tyskland: Jeg
er ambulanceredder med et års ansæt-
telse ved Falck. Vi anvender to grupper i
ambulancen: Assistent og sanitär. Assi-
stenten har en to-årig uddannelse og sa-
nitären kun tre måne-
der. Skal jeg videreud-
danne mig inden for am-
bulancetjensten,
skal
jeg tage assistentud-
dannelse, som giver ad-
gang til videregående
ambulanceuddannelser.
Miros Vlakowic, Slovakiet, brandingeni-
ør: Jeg arbejder i brandvæsnet i Skova-
kiet med forebyggende og rådgivende
virksomhed. Vi gør meget omkring
brandforebyggelse og her er Falck i Slo-
vakiet en af virksom-
hederne. Som de øv-
rige otte fra Slovaki-
et er jeg glad for invi-
tationen.
To gæster fra Slovakiet, Le-
bosch Kolek (t.v) og Tomas
Major løb henholdsvis 12 og
6 km. Lebosch har tidligere
gennemført maraton, hvori-
mod Tomas løb for første
gang. Begge var meget be-
gejstrede for opholdet og fik
helt sikkert en masse indtryk
med hjem til kollegerne i Slo-
vakiet
Jimmy Hartmann (t.v) Michael Engstrøm og Lars
Vester var primus motor i arrangementet med de
50 udenlandske gæster
50 udenlandske Falckkolleger var invite-
ret til sportsfest i Vingsted, men benyt-
tede også muligheden for at få indsigt i
den danske del af Falck. Station Kolding
åbnede dørene for de udenlandske kol-
leger, og medarbejdere og ledelse på
stationen orienterede om Falcks virk-
somhed herhjemme, om udstyr i ambu-
lancer og krav til uddannelse og hvad der
ellers blev bragt på bane.
Selvom vi er en fælles virksomhed, så
er uddannelseskrav, bemanding og ma-
terielkrav vidt forskellige i de enkelte
lande, fremgik det af dialogen med gæ-
sterne, der kom fra Sverige, Norge, Slo-
vakiet, Tyskland og Polen.
Alle, Falcken talte med både før og un-
der det store sportsstævne, udtrykte
stor begejstring for besøget og organi-
sering af både transport og ophold. Alt
foregik efter de aftalte planer, lød det
fra de glade gæster, som efter den fagli-
ge orientering i Kolding deltog i sports-
stævnet i Vingsted dagen efter i vidt
forskellige discipliner.
Den flotte røde BMW Falck-motorcykel var oprindeligt udfaset i korpset efter
at have gjort tjeneste på de nordsjællandske strande i slutningen af 1990´erne.
Den er på 1100 ccm, og stod gemt i en lade, da Lars Vester hørte om den. Han
tænkte straks på Blålys, som nu har fået fuld rådighedsret over motorcyklen, så
den på flotteste vis kan præsentere korpset ved bl.a. Post Danmark Rundt og
andre større begivenheder, hvor korpset vil vise ansigt. Blålys sørger for at ved-
ligeholde maskinen, mens Falck betaler alle omkostninger til forsikring og an-
dre driftsudgifter. Ved landsstævnet førte den an i cykelløbet med 60 deltage-
re sammen med flere øvrige Blålys-medlemmer, der viste vej for rytterne og
sørgede for sikkerheden omkring løbet.