Page 16 - falcken

Basic HTML Version

dekommen var vi 1 ”team leader” og 3
ambulancefolk. Den ene case omhandle-
de en person, der var faldet og den anden
en bilist, der var kørt galt. Der blev over-
vejet, vurderet og snakket om, hvorledes
patienten var kritisk eller ikke kritisk, og
om den mest hensigtsmæssige måde at
forflytte og immobilisere patienten på.
Begge cases blev løst med stort gå-på-
mod og engagement.
Alt i alt var det en rigtig god og lærerig
aften på stationen i Esbjerg. Kombinati-
onen af spændende undervisning, mødet
med andre elever og kolleger og hygge-
ligt samvær, var alletiders på sådan en
ellers helt almindelig, kold onsdag aften.
Interessen for at gentage succesen var,
for alles vedkommende, stor.
Redderelev Martin Klitgaard på st. Snertinge, er én af de medar-
bejdere, der i år har sikret sig midler fra Erik Falcks Studielegat.
Hanbrugtepengene til at rejse til ChicagoogMilwaukee i det nord-
lige USA for at opholde sig hos de to byers brandkorps – Chicago
Fire Department ogMilwaukee Fire Department.
Martins mål med rejsen var bl.a. at forbedre sit engelske sprog
medhenblikpå fremtidigvidereuddannelse i korpset. Desudenøn-
skede han indblik i og inspiration til alternative, ergonomiske løs-
ninger, somvi ikke kender i den danske ambulancetjeneste, indblik
i de præhospitale uddannelser i USA og tilhørende kompetencer
og handlemuligheder, samt en række øvrigemål.
Fuld valuta for
studiepengene
I enmeget omfattende studierapport, somkan læses på Persona-
leforeningens hjemmeside, skriver han efter afsluttet studieop-
hold, at han har ”fået fuld valuta for pengene”. Opholdet kræver, at
man har et højt grundniveau i engelsk, såman forstår hvad der bli-
ver sagt. Meget af udstyret hedder det samme på dansk og medi-
cinen var nemat omsætte til danske standarder og heldigvis afvi-
ger patientbehandlingen ikkeneget fradendanske, fremgår det af
rapporten.
I rapportenfortæller hanomflerealternativeergonomiske løsnin-
ger i ChicagoogMilwaukeeoggiver etgodt indtrykafdenhverdag,
der præger den amerikanske ambulancetjeneste.
Martin Klitgaard på besøg i USA.
Læs den fyldige rapport på hjemmesiden
16 · FALCKEN