Page 15 - falcken

Basic HTML Version

42 redderelever til
øvelsesaften i Esbjerg
Vi, redderelever, kom alle fra forskellige
stationer og forskellige steder i uddan-
nelsen. Sammen skulle vi have en hygge-
lig og lærerig aften med fokus på patien-
ten og ABCDE princippet samt spinal-
traume/immobilisering i flg. PHTLS.
Vi blev budt velkommen i det nye, sto-
re undervisningslokale på stationen af
de 4 behandlere og uddannelsesreddere
Jakob Tidemann, Jacob Kaltoft, Dennis
Henriksen og Christian Holm. Grunden
til, at de 4 uddannelsesreddere havde
planlagt en aften med fokus på PHTLS,
var at de alle havde samme opfattelse af,
at vi som elever kan blive endnu bedre
rustet og klædt på til de kommende
PHTLS kurser. Da de var på deres første
PHTLS kursus havde de fået lidt en ”aha”
- oplevelse over tempoet og tankegan-
gen i PHTLS, og dette ville de derfor
gerne være med til at forberede os på
gennem denne aften. Derfor var målet,
at give os kendskab til den tankegang og
måde at vurdere patienten vha. ABCDE
samt udførelsen af immobilisering i flg.
PHTLS. Ligeledes ville denne introduk-
tion til PHTLS blive en hjælp for os til den
dag, hvor vi skal til assistenteksamen og
svendeprøve. For nogen er det et stykke
ude i fremtiden, mens det for andre er
lige om hjørnet.
Alle 42 redderelever blev delt op i
hold, og vi fik en rundvisning på den fine,
nye station. Vi var alle meget imponere-
de over de flotte lokaler, interiør, ter-
rasse, garager og opholdsstuer. Esbjerg
har god grund til at være stolt over den-
ne station.
Efter rundvisningen underviste Jakob
Tidemann om ABCDE princippet samt
hvilke overvejelser og vurderinger, man
bør gøre sig, når man kommer ud til en
patient. Gennemgangen og brugen af
ABCDE blev gennemgået og omtalt i god
dialog mellem underviser og redderele-
ver. Tillige blev der fortalt om hvilke vur-
deringer og overvejelser der bør tages,
når en patient skal vurderes til værende
kritisk eller ikke kritisk.
Falck rettede an med sodavand og
sandwich, så vi var godt tanket op og klar
til en ny omgang med undervisning.
Emnerne var spinaltraume og immobi-
lisering samt brugen af spineboard. Ja-
cob Kaltoft startede undervisningen
som et PHTLS kursus med en case, der
blev vendt tilbage til efter gennemgan-
gen af de pågældende emner. Der blev
fortalt om, hvilke observationer der skal
tages ved mødet med en patient, der har
været udsat for et muligt traume. Hvilke
overvejelser der bør tages i forbindelse
med brugen af spineboard. Dvs. hvornår
der skal anvendes spineboard og hvor-
når dette kan undlades. Efter gennem-
gangen skulle vi ud fra den viden, vi nu
havde fået, vurdere patienten i den tidli-
gere case. Hvilke observationer vi ville
gøre os, samt om vedkommende var kri-
tisk/ikke kritisk og om hvorvidt immobi-
lisering var nødvendig. Undervisningen
blev afsluttet med en demonstration af
en korrekt immobilisering af person på
spineboard.
Efter den spændende og givende un-
dervisning var det vores tur til at prøve
tingene af. Der var opstillet to forskelli-
ges cases, der skulle løses. Til en tilska-
Alle redderelever fra region Syddanmark inviteret til øvelsesaften på den ny Falck
station i Esbjerg. I alt var 42 redderelever, 4 uddannelsesreddere, 1 lærer fra SOSU
Esbjerg og 1 fra RUSmødt op til en aften med fokus på PHTLS.
Af redderelev Camilla Søegaard Jensen, st. Svendborg
Fortsættes…
FALCKEN · 15