Page 14 - falcken

Basic HTML Version

Medlemstallet i Veteranforeningen ud-
vikler sig fortsat positivt og foreningen
er nu suverænt Personaleforeningens
største underforening med 1711 med-
lemmer.
Det fremgik af formandsmødet i maj i
Odense. Her samledes formændene for
de ti veteranklubber i hele landet sam-
men med Personaleforeningens for-
mand Flemming Lindhof og Velfærdsud-
valgets formand Karsten Falck Hansen
for at redegøre for udviklingen i 2011.
Det fremgik af formandsberetningen
af Verner Braagaard Nielsen, Varde, at
de ti klubber i årets løb fik tilført
710.000 kr. til lokale aktiviteter. Des-
uden havde fire klubber afviklet 25-års
jubilæum og hver fået en pengegave på
25.000 kr. til formålet. Fraktionen er på
få år gået fra en ”bolchebutik” til en årlig
omsætning i 2011 på 1,1 mio. kr.
Det samlede tilskud til fraktionen fra
Personaleforeningen, Velfærd og Falck
løb op i 772.000 kr. En del af pengene var
anvendt på den store veteranfest i Få-
borg, hvor medlemmerne samles hvert
andet år til landsfest. Sidste år var der
givet tilskud på 275.000 kr. til festen –
eller ca. 1000 kr. pr. deltager. Festen var
stort set forløbet tilfredsstillende, men
der var nogle ”knaster”, som nu skal for-
handles med restauranten i Fåborg, før
der aftales videre omkring næste års ve-
teranfest.
På formandsmødet glædede formand
Verner B. Nielsen sig over den flotte op-
bakning, som veteranklubberne møder i
korpsledelsen. Herfra deltager ofte fle-
re topledere i de lokale klubbers jubilæ-
umsfester, fremgik det.
Medlemstallet er steget, men kunmed
50 det sidste år, men til gengæld er ”de
store årgange” på vej ind som veteraner,
så medlemstallet forventes at stige
markant de kommende år. Stigende
medlemstal er dog ikke nok til at sikre
sig tilskud fra Velfærdsudvalget, under-
stregede formanden Karsten Falk Han-
sen. Der skal også være aktivitet i klub-
berne – og det fik han til fulde indfriet,
da de enkelte formænd berettede om
udflugter, udlandsture, museumsbesøg
og utallige busture, hvor der ofte er ven-
telister. Den nordjyske klub 806 kunne
således fortælle, at en arrangeret rejse
til Kieler-Kanalen blev udsolgt på den
første dag, så der er absolut intet der ty-
der på, at alderen tynger i Veteranfor-
eningen, som i øvrigt også har fået udgi-
vet en bog om foreningens historie, skre-
vet af journalist Erik Bisgaard, Falcken.
En bog, der kan købes på Personalefor-
eningens hjemmeside eller i Personale-
foreningen.
Teknologi-fremmed
Verner B. Nielsen opfordrede i sin beret-
ning medlemmerne til at anskaffe sig en
PC. Det er et stort problem forforenin-
gen, at så få medlemmer i dag anvender
moderne teknologiske hjælpemidler.
Det var lettere, hvis man kunne nå hinan-
den via mailadresser, men kun hver fem-
te veteran har egen mailadresse og det
kan ses på portoudgifterne. Hellere spi-
se pengene op end putte dem i postvæs-
net, lød opfordringen fra formanden,
som i sin beretning også mindedes den
afdøde kasserer Henry Thomsen, Søn-
derborg. Han havde i 17 år været hoved-
kasserer i fraktionen og desuden udført
mange opgaver for Personaleforenin-
gen.
Veteranforeningen er største underforening og
omsatte for 1,1 mio. kr. i 2011
Veteranomsætning
runder million
På formandsmødet nyvalgtes Per Ma-
thisen Pedersen fra klub 806 som ny
kasserer for Veteranforeningen. Han er i
øjeblikket kasserer i klub 806, så han er
velforberedt.
På formandsmødet blev vedtægterne
ligeledes omredigeret, så de er tilpasset
de aktuelle driftsvilkår. Sidste revision
af vedtægterne skete i 2004 og der var
flere punkter, der var blevet forældet.
I den følgende debat blev det oplyst,
at et forsøg med varmepumper i fire
sommerhuse tegner lovende. Der er sket
en væsentlig reduktion i strømforbruget
det første år. Forsøget kører et år mere,
hvorefter det evalueres, fortalte Perso-
naleforeningens
formand
Flemming
Lindhof. Han kunne også berette om
strengere krav til rengøring af forenin-
gens sommerhuse. Nu falder der en af-
gift på 500 kr. til de lejere, der forlader
et sommerhus uden at gøre det rent.
Også kriterier for at udnævne æres-
medlemmer blev vendt. Der savnes faste
kriterier. Det er ikke nok at man er kom-
met godt op i årene, understregede for-
manden. Der anlægges forskellig vurde-
ring i de enkelte klubber, og det skal æn-
dres, så der vedtages helt faste kriterier.
Fra klub 802 i Nordsjælland efterly-
stes en fane, der placeres på Sjælland, så
medlemmerne har lettere ved at rekvi-
rere en fane til særlige lejligheder. Falck
har netop købt 35 faner, som blev udle-
veret til alle direktører fra korpsets
udenlandske selskaber, der var samlet i
København den 23. maj, hvor de bl.a. blev
kørt rundt i ældre køretøjer fra Falck-
Museet og Falck-Museets Venner. Det
blev oplyst, at der skal søges ved Dan-
marksSamfundet om en ny fane. Perso-
naleforeningens nuværende fane er pla-
ceret i Århus, hvorfra den sendes ud ved
forespørgsel.
Verner Braagaard Nielsen – få nu en pc
Kammeratskab og korpsånd
-bogen om Falcks Veteranforening
kan nu købes ved Personaleforeningen.
Læs om hverdagen i Falck 1955-1975 fortalt af veteraner
og få hele historien om Veteranforeningen
Bestil på hjemmesiden falckpf.dk eller på tlf 66192045
Pris: 100 kr. ( plus 30 kr. i porto)